Việc chữa bệnh cần tìm từ gốc mà chữa

Published on Author Trần Văn Khắc

Trị bịnh phải tìm tới gốc tức là Âm Dương; Tạng, phủ, khí, huyết, biểu, lý, thượng, hạ ở trong tấm thân con người, đều gốc ở Âm Dương; cho tới cái khí phong, hàn, thử, thấp, 4 mùa, 5 hành… do từ bên ngoài phạm vào, cũng đều thuộc về 2 chữ Âm dương.… Đọc thêm Việc chữa bệnh cần tìm từ gốc mà chữa